กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ให้แก่ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ประจำปี 2557 จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course : OCC) และหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC)

หลักสูตร "การเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course : OCC)"

  • สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไป หรือเทียบเท่า ณ วันเสนอชื่อสอบ และต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (Entry Test) ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และมีผลคะแนนสอบอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง
  • สอบข้อเขียนวันที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. และสอบสัมภาษณ์วันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น
  • ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น. (4 สัปดาห์ รวม 120 ชั่วโมง)
  • ค่าลงทะเบียน 75,000 บาท (ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกอบรมในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าอาหารทุกมื้อ และค่าพาหนะในต่างประเทศ ยกเว้น ค่าเดินทางไป - กลับจากที่พัก - สนามบินสุวรรณภูมิ และค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง)
  • รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556 และกำหนดการเดินทางไปฝึกอบรม Workshop ณ สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2556

 

หลักสูตร "ภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC)"

  • สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติงานขึ้นไป และต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (Entry Test) ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และมีผลคะแนนสอบอยู่ในเกณฑ์ระดับกลาง
  • สอบข้อเขียนวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น.
  • ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น. (6 สัปดาห์ รวม 180 ชั่วโมง)
  • ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท (ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกอบรมในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าอาหารทุกมื้อ และค่าพาหนะในต่างประเทศ ยกเว้น ค่าเดินทางไป - กลับจากที่พัก - สนามบินสุวรรณภูมิ และค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง)
  • รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 6 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2557 และกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2557

หมายเหตุ กำหนดการอบรม และการเดินทางศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรทั้งสองดังกล่าว ขอให้รวบรวมรายชื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เพื่อดำเนินการต่อไป และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 0-2203-5000 ต่อ 47010 โทรสาร 0-2143-9326 ในวันเวลาราชการ และทางเว็บไซต์ http://www.mfa.go.th/dvifa หรือคลิกที่หัวข้อเอกสารด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ และสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากงบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบการฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร OCC
ระเบียบการฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร ILC
ข้อกำหนดและคำแนะนำเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษ
แผนที่ตั้งสถานที่สอบ

Copyright © 2013 Office of Natural Resoures and Environment Development Administation. All Rights Reserved.
Template by FreeTemplateSpot - All rights reserved.