องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงศึกษาดูงาน เรื่อง มาตรการเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการบรรยายในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ และมีการดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2556

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้มาตรการเศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ (Enhancing Economics of Biodiversity and Ecosystems Services in Thailand/Southeast Asia : ECO-BEST) เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างสหภาพยุโรป รัฐบาลไทย (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน : GIZ) มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรด้านการใช้เศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (TEEB : The Economics of Ecosystem and Biodiversity)

เนื่องจาก ECO-BEST เป็นโครงการร่วมมือแบบร่วมทุน การอบรมนี้ GIZ จะออกค่าใช้จ่ายในส่วนการบรรยายในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 และเก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรมที่จะเดินทางไปดูงาน ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2556 อัตราท่านละ 107,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหารที่สนใจสมัครโครงการดังกล่าว แจ้งรายชื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/สพบ. พร้อมทั้งระบุเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ในการเข้ารับการฝึกอบรมว่ามีแหล่งเงินงบประมาณที่ใด และหากใช้งบประมาณของต้นสังกัดต้องยืนยันว่าไม่กระทบงบประมาณอื่นๆ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เพื่อดำเนินการต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
กำหนดการบรรยายเชิงวิชาการ ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ
ภาพรวมเส้นทางเดินทาง
กำหนดการดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Copyright © 2013 Office of Natural Resoures and Environment Development Administation. All Rights Reserved.
Template by FreeTemplateSpot - All rights reserved.